شهید همّت

شهرستان ابهر

فرم بازدید مدیر از کلاس تدریس معلّم

باسمه تعالی

مدیریت آموزش وپرورش شهرستان ابهر

مجتمع آموزشی پرورشی شهید همت

فرم بازدید از کلاس

                نام و نام خانوادگی معلم:                         نام آموزشگاه:                             مختلط          

                  پسرانه            دخترانه                چند پایه                   ترکیب پایه ها:                    پایه ی مورد بازدید:       

         تعداد دانش آموزان:       سابقه ی تدریس:              مدرک تحصیلی :             تاریخ                سال تحصیلی:  90- 89

 

موضوع

شاخص بازدید

بالاتر از حد انتظار

در حد انتظار

نیازمند تلاش بیش تر

توضیحات در صورت لازم

تدریس معلم

میزان تهیه و به کارگیری ابزار ها و مواد آموزشی مناسب

 

 

 

 

میزان توجه به مراحل اجرای تدریس

(مقدماتی، یاددهی و یادگیری، پایانی)

 

 

 

 

خلاقیت در تدریس

 

 

 

 

میزان مشارکت دانش آموزان در حین تدریس

 

 

 

 

میزان تسلط معلم به تدریس

 

 

 

 

تقویت روحیه ی پرسشگری در فراگیران

 

 

 

 

میزان ارتباط دادن مفاهیم درسی به زندگی روزمره

 

 

 

 

میزان استفاده از الگوها و روش های نوین تدریس

 

 

 

 

شیوه ی ارزش یابی معلم از دانش آموزان

میزان استفاده از ابزارهای سنجش مشاهده ای

(چک لیست  ، درجه بندی رفتار  و  رویداد نگاری  )

 

 

 

 

درج نمرات در دفتر ثبت شاخص ها

 

 

 

 

میزان توجه به نوشتن بازخورد در دفتر ثبت شاخص ها

 

 

 

 

میزان استفاده از انواع ارزش یابی

 

 

 

 

میزان توجه به شناسایی نقاط قوت و ضعف  شاگردان

 

 

 

 

ابتکار و خلاقیت در ارزش یابی

 

 

 

 

بررسی فعالیت های دانش آموزان

میزان توجه به تنوع در ارائه ی تکالیف

(فردی، گروهی و عمومی)

 

 

 

 

میزان تناسب فعالیت ها با اهداف کتاب درسی

 

 

 

 

میزان هدایت دانش آموزان برای چگونگی انجام فعالیت

 

 

 

 

میزان بررسی تکالیف دانش آموزان

 

 

 

 

توجه به انواع تکالیف از نظر محتوا 

(تمرینی، بسطی و امتدادی، آماده سازی و خلاقیتی)

 

 

 

 

 

        مدیر یا معاون مجتمع / مدرسه تاکنون چند بار از کلاس درس بازدید داشتند؟.........................

فرم بازدید از کلاس درس همکاران

از : مجتمع آموزشی و پرورشی شهید همت

به : اداره آموزش و پرورش شهرستان ابهر                                                   

موضوع : گزارش بازدید مدیران از کلاسهای درس همکاران

             

ماه ............    مورخه .....................   کلاس .....................       دوره ..............................

 

ردیف

موارد عملکرد آموزشی

عالی

خوب

متوسط

ضعیف

توضیحات

1

رعایت بودجه بندی دروس

 

 

 

 

 

2

ثبت نمرات دانش آموزان در دفتر نمره 

 

 

 

 

 

3

وضعیت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان  

 

 

 

 

 

4

استفاده از طرحهای کیفیت بخشی و انگیزش زایی 

 

 

 

 

 

5

استفاده از کیت های آموزشی

 

 

 

 

 

6

ثبت فعالیتهای آزمایشگاهی

 

 

 

 

 

7

استفاده از طرح درس

 

 

 

 

 

زمینه های قابل بهبود :

نقاط قوت :

فرم بازدید مدیر از کلاس تدریس معلّم

       نام ونام خانوادگی آموزگار :                       نام درس :               موضوع تدریس :    

     تاریخ بازدید :                               امضاء بازدید کننده : 

ردیف

موضوع

انجام نشد

ضعیف

خوب

خیلی خوب

عالی

1

چگونگی برخورد اولیه معلم با دانش آموزان

 

 

 

 

 

2

بکارگیری مهارتهای ایجاد انگیزه

 

 

 

 

 

3

ارزشیابی ومروری بر دروس قبلی

 

 

 

 

 

4

میزان مشارکت دانش آموزان در امر تدریس

 

 

 

 

 

5

میزان مشارکت دانش آموزان در تهیّه وسایل آموزشی

 

 

 

 

 

6

چگونگی ارتباط بین دانسته های پیشین ومطالب جدید

 

 

 

 

 

7

مهارت ایجاد مسئله

 

 

 

 

 

8

چگونگی استفاده از وسایل کمک آموزشی (تصاویر کتاب ،تابلووتصاویر غیرکتابی)

 

 

 

 

 

9

میزان بکار گیری معلم از مشارکت دانش آموزان در فعالیّت های انفرادی

 

 

 

 

 

10

میزان بکار گیری معلم از مشارکت دانش آموزان در فعالیّت های گروهی

 

 

 

 

 

11

استفاده از مثالها در جای مناسب

 

 

 

 

 

12

بکارگیری روشهای مناسب  تدریس در موقعیّت های مختلف وتلفیق روشها

 

 

 

 

 

13

تعامل معلم با دانش آموزان وفعال بودن آنان

 

 

 

 

 

14

چگونگی برخورد عاطفی با دانش آموزان

 

 

 

 

 

15

ایفای نقش راهنما وهدایت کننده

 

 

 

 

 

16

شادابی ،نشاط وجنب وجوش دانش آموزان

 

 

 

 

 

17

فراهم نمودن زمینه مناسب جهت کشف مفاهیم وارائه نظرات توسط دانش آموز

 

 

 

 

 

18

ابداع ونوآوری در جریان تدریس

 

 

 

 

 

19

حفظ پویایی و استمرار انگیزش در جریان تدریس

 

 

 

 

 

20

نحوه پرسش از دانش آموزان و هدایت آنان در رسیدن پاسخ

 

 

 

 

 

21

چگونگی تشویق و استفاده از روشهای مختلف تشویقی در حین تدریس

 

 

 

 

 

22

هدایت دانش آموزان در یافتن زمینه های  کاربردی آموخته ها

 

 

 

 

 

23

نتیجه گیری وارزشیابی پایان درس

 

 

 

 

 

24

پیش بینی فعالیت های خارج از کلاس به منظور ثبت یاد گیری

 

 

 

 

 

25

بیان مطالب و جملات به زبان فارسی ورسا وشیوا بودن بیان

 

 

 

 

 

26

نظارت بر تمرینات انجام شده دانش آموزان در حین  آموزش جهت  ارزشیابی

 

 

 

 

 

27

وجود نظم منطقی حاکم بر کلاس در زمان تدریس

 

 

 

 

 

نظز ارزشیابی شونده : .............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

                                                                                                                      امضاء

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و سوم آبان ۱۳۸۹ساعت 8:45  توسط محمدرضا عزیزخانی وهمکاران  |